บุคลากร

นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์

นายเรืองศักดิ์ มัททวีวงศ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ

นายศุภกฤต เรืองสมบัติ

นายศุภกฤต เรืองสมบัติ

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษ

นายประเพียร ลดาวัลย์

นายประเพียร ลดาวัลย์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์โครงการห้องเรียนพิเศษ

นางขนิษฐา เตชะนอก

นางขนิษฐา เตชะนอก

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางภคมน ภูมิชูชิต

นางภคมน ภูมิชูชิต

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานประเมินโครงการ

นายวชากร บุญสิทธิ์

นายวชากร บุญสิทธิ์

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ประธานจัดกิจกรรมหลักสูตรและเสริมหลักสูตร

นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว

นางสาวสุรีวรรณ ปักกังเว

ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

ผู้รับผิดชอบโครงการ SME

นางสาวศุภาวรรณ ผลสง่า

นางสาวศุภาวรรณ ผลสง่า

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

กรรมการและเลขาณุการ

นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์

นางสาวพิชญ์พิมล สุนทะวงศ์

ตำแหน่ง ครู

กรรมการและเลขาณุการ

นางสาวรัตนา สุทำมา

นางสาวรัตนา สุทำมา

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กรรมการและผู้ช่วยเลขาณุการ

นายธนวัฒน์ ประมาคะเต

นายธนวัฒน์ ประมาคะเต

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กรรมการและผู้ช่วยเลขาณุการ